Jednostka
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic
Kierownik jednostki
Grażyna Szarpak-Jondro
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.25.2012
Nr upoważnienia
Or.077.533.2012
Termin
od 22 października 2012 r. do 8 listopada 2012 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 października 2009 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 13 listopada 2012 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy w prawidłowych wysokościach oraz ustawowych terminach,
  • dostosowania polityki rachunkowości do obowiązujących przepisów.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 6 grudnia 2012 r. poinformowano, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.