Jednostka
Zespół Szkół Technicznych
Kierownik jednostki
Grażyna Kohut
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.26.2012
Nr upoważnienia
Or.077.537.2012
Termin
od 24 października 2012 r. do 26 listopada 2012 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 lipca 2009 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 29 listopada 2012 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • terminowego regulowania zobowiązań,
  • prawidłowego wykazywania danych w sprawozdaniach,
  • stosowania procedur obowiązujących w jednostce,
  • stosowania obowiązujących przepisów przy zawieraniu umów najmu,
  • wykazywania prawidłowych danych w deklaracjach na podatek od nieruchomości.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 21 grudnia 2012 r. jednostka poinformowała, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.