Jednostka
Przedszkole nr 20
Kierownik jednostki
Grażyna Kupczyk
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.30.2012
Nr upoważnienia
Or.077.634.2012
Termin
od 4 grudnia 2012 r. do 17 grudnia 2012 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 lutego 2010 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 20 grudnia 2012 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • rzetelnego dokumentowania czynności związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne,
  • prawidłowego opracowywania planu zamówień publicznych,
  • wykazywania prawidłowych danych w sprawozdaniach.