Jednostka
Przedszkole nr 15
Kierownik jednostki
Renata Jurczyk
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.29.2012
Nr upoważnienia
Or.077.633.2012
Termin
od 3 grudnia 2012 r. do 19 grudnia 2012 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 września 2010 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 27 grudnia 2012 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • rzetelnego dokumentowania czynności związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne,
  • przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • wykazywania prawidłowych danych w sprawozdaniach,
  • przyznawania świadczeń z ZFŚS do wysokości posiadanych środków,
  • dokonywania wydatków do wysokości planu finansowego,
  • terminowego regulowania zobowiązań,
  • przestrzegania zapisów zawartych w umowach najmu.