Jednostka
Przedszkole nr 23
Kierownik jednostki
Renata Brzezinka
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.3.2013
Nr upoważnienia
Or.077.4.2013
Termin
od 8 stycznia 2013 r. do 4 lutego 2013 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 maja 2010 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 7 lutego 2013 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • rzetelnego dokumentowania czynności związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne,
  • przestrzegania obowiązujących wewnętrznych procedur,
  • dostosowania regulaminu ZFŚS do obowiązujących przepisów,
  • wykazywania prawidłowych danych w sprawozdaniach.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 7 marca 2013 r. jednostka poinformowała, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.