Jednostka
Ognisko Pracy Pozaszkolnej - Zespół "Przygoda"
Kierownik jednostki
Anita Geratowska
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.4.2013
Nr upoważnienia
Or.077.119.2013
Termin
od 23 stycznia 2013 r. do 8 lutego 2013 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 stycznia 2010 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 13 lutego 2013 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • ujmowania w raportach kasowych operacji gotówkowych pod datą ich dokonania,
  • rzetelnego dokumentowania czynności związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne,
  • dostosowania regulaminu ZFŚS do obowiązujących przepisów,
  • przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • stosowania obowiązujących w jednostce procedur,
  • wystawiania not korygujących do otrzymanych faktur z błędnymi danymi jednostki,
  • wykazywania prawidłowych danych w sprawozdaniach.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 8 marca 2013 r. jednostka poinformowała, że zalecenia pokontrolne zostały wykonane.