Jednostka
Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku
Kierownik jednostki
Barbara Zielińska
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.5.2013
Nr upoważnienia
Or.077.131.2013
Termin
od 28 stycznia 2013 r. do 12 lutego 2013 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 sierpnia 2010 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 13 lutego 2013 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • rzetelnego dokumentowania czynności związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne,
  • stosowania obowiązujących w jednostce procedur,
  • wykazywania prawidłowych danych w sprawozdaniach.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 6 marca 2013 r. jednostka poinformowała, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.