Jednostka
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku
Kierownik jednostki
Halina Opoka
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.6.2013
Nr upoważnienia
Or.077.219.2013
Termin
od 19 lutego 2013 r. do 12 marca 2013 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 lutego 2011 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 15 marca 2013 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • składania deklaracji na podatek od nieruchomości w terminach wynikających z przepisów,
  • uiszczania rat podatku od nieruchomości w prawidłowych wysokościach,
  • stosowania obowiązujących w jednostce procedur.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 11 kwietnia 2013 r. jednostka poinformowała, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.