Jednostka
Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach
Kierownik jednostki
Michał Wojaczek
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.8.2013
Nr upoważnienia
Or.077.223.2013
Termin
od 25 lutego 2013 r. do 15 marca 2013 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 września 2010 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 22 marca 2013 roku Prezydent Miasta zobowiązał Pana Dyrektora do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • wykazywania w sporządzanych sprawozdaniach i deklaracjach prawidłowych danych,
  • stosowania obowiązujących w jednostce procedur.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 18 kwietnia 2013 roku jednostka poinformowała, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.