Jednostka
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Kierownik jednostki
Bożena Szymura
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.11.2013
Nr upoważnienia
Or.077.382.2013
Termin
od 22 kwietnia 2013 r. do 13 maja 2013 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 kwietnia 2009 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 16 maja 2013 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego ujmowania w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych,
  • przydzielania pracownikom prawidłowej kategorii zaszeregowania,
  • wykazywania w sporządzanych sprawozdaniach i deklaracjach prawidłowych danych,
  • postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami przy udzielaniu zamówień publicznych.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 12, 25 i 27 czerwca 2013 roku jednostka poinformowała, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.