Jednostka
Gimnazjum nr 12 im. Górniczego Stanu w Rybniku
Kierownik jednostki
Sylwia Benauer
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.12.2013
Nr upoważnienia
Or.077.381.2013
Termin
od 23 kwietnia 2013 r. do 23 maja 2013 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 listopada 2010 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 3 czerwca 2013 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prowadzenia ksiąg rachunkowych rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco, tak aby dokonane w nich zapisy odzwierciedlały stan rzeczywisty,
  • prawidłowego ujmowania w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych,
  • przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • przydzielania pracownikom prawidłowej kategorii zaszeregowania,
  • prawidłowego obliczania i wypłacania należnych pracownikom dodatków,
  • przyznawania świadczeń z ZFŚS z zachowaniem kryterium socjalnego,
  • postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami przy udzielaniu zamówień publicznych.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 5 lipca 2013 roku, 6 i 13 listopada 2013 roku, 3 i 13 stycznia 2014 roku oraz 16 kwietnia 2014 roku jednostka poinformowała o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.