Jednostka
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
Kierownik jednostki
Zdzisław Plisz
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.14.2013
Nr upoważnienia
Or.077.408.2013
Termin
od 15 maja 2013 r. do 5 czerwca 2013 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 czerwca 2009 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 11 czerwca 2013 roku Prezydent Miasta zobowiązał Pana Dyrektora do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego ujmowania w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych,
  • przydzielania pracownikom prawidłowej kategorii zaszeregowania,
  • wykazywania w sporządzanych sprawozdaniach i deklaracjach prawidłowych danych,
  • prawidłowego obliczania i wypłacania należnych pracownikom dodatków,
  • prawidłowego sporządzania raportów kasowych,
  • wystawiania rachunków za najem zgodnie z zapisami umów.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 3 lipca 2013 roku, 20 sierpnia 2013 roku i 23 września 2013 roku jednostka poinformowała, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.