Jednostka
Przedszkole nr 2
Kierownik jednostki
Ewa Dziewior
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.13.2013
Nr upoważnienia
Or.077.414.2013
Termin
od 16 maja 2013 r. do 31 maja 2013 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 stycznia 2011 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 7 czerwca 2013 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego ujmowania w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych,
  • rzetelnego dokumentowania czynności podejmowanych w trakcie inwentaryzacji,
  • wykazywania w sprawozdaniach o kosztach wynagrodzeń administracji i obsługi OJB danych zgodnych z prowadzoną ewidencją,
  • prawidłowego obliczania i wypłacania należnych pracownikom dodatków,
  • rzetelnego dokumentowania czynności związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne,
  • przyznawania świadczeń z ZFŚS z zachowaniem kryterium socjalnego,
  • wystawiania rachunków za najem zgodnie z zapisami umów.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 5, 10 i 11 lipca 2013 roku jednostka poinformowała, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.