Jednostka
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy
Kierownik jednostki
Alicja Bartkowiak
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.15.2013
Nr upoważnienia
Or.077.436.2013
Termin
od 3 czerwca 2013 r. do 27 czerwca 2013 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 lutego 2010 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 2 lipca 2013 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego naliczania i odprowadzania składek na FP,
  • prawidłowego obliczania i wypłacania należnych pracownikom dodatków,
  • rzetelnego dokumentowania czynności związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne,
  • przyznawania świadczeń z ZFŚS z zachowaniem kryterium socjalnego,
  • dostosowania regulaminu ZFŚS do obowiązujących przepisów.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 25 lipca 2013 roku jednostka poinformowała, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.