Jednostka
Szkoła Podstawowa nr 28
Kierownik jednostki
Joanna Porszke
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.16.2013
Nr upoważnienia
Or.077.464.2013
Termin
od 11 czerwca 2013 r. do 2 lipca 2013 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 kwietnia 2010 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 9 lipca 2013 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego obliczania i wypłacania należnych pracownikom dodatków,
  • udzielania zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • przyznawania świadczeń z ZFŚS z zachowaniem kryterium socjalnego,
  • dostosowania regulaminu ZFŚS do obowiązujących przepisów,
  • wykazywania w sprawozdaniach o kosztach wynagrodzeń prawidłowych danych,
  • prawidłowego sporządzania deklaracji na podatek od nieruchomości,
  • prawidłowego rozliczania godzin najmu pomieszczeń Szkoły.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 6 i 12 sierpnia 2013 roku jednostka poinformowała, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.