Jednostka
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Kierownik jednostki
Beata Podleśny
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.19.2013
Nr upoważnienia
Or.077.535.2013
Termin
od 4 lipca 2013 r. do 11 lipca 2013 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 marca 2011 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 16 lipca 2013 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Przewodniczącą do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prowadzenia ksiąg rachunkowych rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco, aby dokonane w nich zapisy odzwierciedlały stan rzeczywisty oraz umożliwiały sporządzanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami przy udzielaniu zamówień publicznych,
  • terminowego regulowania zobowiązań,
  • stosowania w jednostce obowiązujących procedur.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 14 sierpnia 2013 roku jednostka poinformowała, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.