Jednostka
Zespół Ognisk Wychowawczych w Rybniku
Kierownik jednostki
Jarosław Pydyn
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.22.2013
Nr upoważnienia
Or.077.570.2013
Termin
od 12 sierpnia 2013 r. do 2 września 2013 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 stycznia 2012 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 12 września 2013 roku Prezydent Miasta zobowiązał Pana Dyrektora do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prowadzenia ksiąg rachunkowych rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco, aby dokonane w nich zapisy odzwierciedlały stan rzeczywisty oraz umożliwiały sporządzanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • ujmowania wydatków w prawidłowych podziałkach klasyfikacji budżetowej,
  • przestrzegania przepisów dotyczących podróży służbowych,
  • terminowego regulowania zobowiązań,
  • dostosowania planu kont do obowiązujących przepisów.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 11 października 2013 roku jednostka poinformowała, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.