Jednostka
Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku
Kierownik jednostki
Andrzej Kozera
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.21.2013
Nr upoważnienia
Or.077.559.2013
Termin
od 29 lipca 2013 r. do 6 września 2013 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 listopada 2008 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 18 września 2013 roku Prezydent Miasta zobowiązał Pana Dyrektora do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prowadzenia ksiąg rachunkowych rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco, aby dokonane w nich zapisy odzwierciedlały stan rzeczywisty,
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • ujmowania wydatków w prawidłowych podziałkach klasyfikacji budżetowej,
  • wykazywania prawidłowych danych w sprawozdaniach,
  • postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami przy udzielaniu zamówień publicznych,
  • zaktualizowania, uzupełnienia i dostosowania obowiązujących procedur do potrzeb jednostki.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 18 października, 22 listopada oraz 2 grudnia br. jednostka poinformowała, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.