Jednostka
Przedszkole nr 21
Kierownik jednostki
Pelagia Cyrulik
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.23.2013
Nr upoważnienia
Or.077.642.2013
Termin
od 17 września 2013 r. do 8 października 2013 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 lipca 2010 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 15 października 2013 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • prawidłowego obliczania i terminowego wypłacania należnych pracownikom dodatków,
  • wykazywania w sprawozdaniach o kosztach wynagrodzeń administracji i obsługi OJB danych zgodnych z prowadzoną ewidencją,
  • przestrzegania zgodności dekretacji dokumentów księgowych w formie papierowej z zapisami księgowymi w programie komputerowym,
  • terminowego naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego od przyznawanych pracownikom świadczeń z ZFŚS,
  • prawidłowego sporządzania dokumentacji z inwentaryzacji.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 12, 21 listopada i 6 grudnia 2013 roku oraz 3 stycznia 2014 roku jednostka poinformowała, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.