Jednostka
Przedszkole nr 26
Kierownik jednostki
Elżbieta Siwczyk
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.24.2013
Nr upoważnienia
Or.077.641.2013
Termin
od 18 września 2013 r. do 8 października 2013 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 czerwca 2010 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 15 października 2013 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • terminowego i w prawidłowych wysokościach regulowania zobowiązań,
  • ujmowania dochodów w prawidłowych podziałkach klasyfikacji budżetowej,
  • ujmowania w ewidencji księgowej operacji gospodarczych na podstawie właściwych dokumentów,
  • prowadzenia ksiąg rachunkowych rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco, aby dokonane w nich zapisy odzwierciedlały stan rzeczywisty.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 21 listopada 2013 roku jednostka poinformowała, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.