Jednostka
Przedszkole nr 14 im. Janusza Korczaka
Kierownik jednostki
Henrietta Front-Sikora
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.26.2013
Nr upoważnienia
Or.077.805.2013
Termin
od 15 października 2013 r. do 31 października 2013 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 maja 2010 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 5 listopada 2013 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • terminowego regulowania zobowiązań,
  • ujmowania wydatków w prawidłowych podziałkach klasyfikacji budżetowej,
  • ujmowania w ewidencji księgowej operacji gospodarczych na podstawie właściwych dokumentów,
  • prowadzenia ksiąg rachunkowych rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco, aby dokonane w nich zapisy odzwierciedlały stan rzeczywisty,
  • terminowego składania deklaracji na podatek od nieruchomości.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 18 i 27 listopada 2013 roku jednostka poinformowała, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.