Jednostka
Przedszkole nr 32
Kierownik jednostki
Sylwia Malejka
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.27.2013
Nr upoważnienia
Or.077.806.2013
Termin
od 15 października 2013 r. do 4 listopada 2013 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 listopada 2010 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 7 listopada 2013 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • stosowania obowiązujących w jednostce procedur,
  • terminowego regulowania zobowiązań,
  • ujmowania wydatków w prawidłowych podziałkach klasyfikacji budżetowej,
  • ujmowania w ewidencji księgowej operacji gospodarczych na podstawie właściwych dokumentów,
  • prowadzenia ksiąg rachunkowych rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco, aby dokonane w nich zapisy odzwierciedlały stan rzeczywisty.
Odpowiedź jednostki
Dyrektor Przedszkola poinformowała o sposobie wykonania zalecenia pokontrolnego.
Publikacja: 5 stycznia 2016 r. Bożena Sobiecka (Inspektor AKW)
Aktualizacja: 5 stycznia 2016 r. Ewa Kołodziej (Inspektor AKW)