Jednostka
Przedszkole nr 3
Kierownik jednostki
Henryka Góra
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.25.2013
Nr upoważnienia
Or.077.766.2013
Termin
od 1 października 2013 r. do 18 października 2013 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 maja 2010 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 25 października 2013 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • prowadzenia ksiąg rachunkowych rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco, aby dokonane w nich zapisy odzwierciedlały stan rzeczywisty,
  • prawidłowego obliczania i terminowego wypłacania należnych pracownikom dodatków,
  • wykazywania prawidłowych danych w sprawozdaniach,
  • przyznawania świadczeń z ZFŚS zgodnie z obowiązującym regulaminem,
  • wypłacania dofinansowań do studiów zgodnie z zapisami umów.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 13 i 26 listopada oraz 3 grudnia 2013 roku jednostka poinformowała, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.