Jednostka
Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Kierownik jednostki
Arkadiusz Andrzejewski
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.18.2013
Nr upoważnienia
Or.077.902.2013
Termin
od 10 grudnia 2013 r. do 23 grudnia 2013 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 stycznia 2012 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 31 grudnia 2013 roku Prezydent Miasta zobowiązał Pana Dyrektora do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • prowadzenia ksiąg rachunkowych rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco, aby dokonane w nich zapisy odzwierciedlały stan rzeczywisty oraz umożliwiały sporządzanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • prawidłowego obliczania i wypłacania należnych pracownikom dodatków i innych świadczeń,
  • prawidłowego prowadzenia rejestru zamówień publicznych.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 13 stycznia 2014 roku jednostka poinformowała, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.