Jednostka
Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Miarki
Kierownik jednostki
Ilona Czaja-Holona
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.2.2014
Nr upoważnienia
Or.077.43.2014
Termin
od 3 lutego 2014 r. do 21 lutego 2014 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 marca 2010 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 3 marca 2014 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • prowadzenia ksiąg rachunkowych rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco, aby dokonane w nich zapisy odzwierciedlały stan rzeczywisty,
  • prawidłowego naliczania odsetek od nieterminowych wpłat należności,
  • wypłacania wynagrodzeń i innych świadczeń w odpowiednich terminach i w prawidłowych wysokościach,
  • prawidłowego zawierania umów najmu,
  • postępowania zgodnie z przepisami przy udzielaniu zamówień publicznych.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 25 marca oraz 1 kwietnia 2014 roku jednostka poinformowala, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.