Jednostka
Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II
Kierownik jednostki
Grażyna Paś
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.1.2014
Nr upoważnienia
Or.077.24.2014
Termin
od 20 stycznia 2014 r. do 17 lutego 2014 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 września 2011 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 3 marca 2014 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • stosowania obowiązujących w jednostce procedur,
  • ujmowania kosztów i wydatków w prawidłowych podziałkach klasyfikacji budżetowej,
  • terminowego wypłacania należnych pracownikom świadczeń,
  • naliczania odsetek od nieterminowych wpłat zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • prowadzenia rejestru zamówień publicznych zgodnie z wytycznymi zawartymi w zarządzeniu Prezydenta Miasta Rybnika nr 440/2007.
Publikacja: 3 lipca 2014 r. Ewa Kołodziej (Inspektor AKW)