Jednostka
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Kierownik jednostki
Janusz Abrahamowicz
Rodzaj
problemowa
Znak sprawy
AKW.1712.1.2014
Nr upoważnienia
Or.077.911.2013
Termin
od 3 stycznia 2014 r. do 16 stycznia 2014 r.
Tematyka
gospodarka magazynowa
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 20 stycznia 2014 roku Prezydent Miasta zobowiązał Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • uporządkowania i oceny stanu zgromadzonego w magazynach sprzętu i wyposażenia,
  • przygotowania niepotrzebnego sprzętu i wyposażenia do likwidacji,
  • przygotowania projektu zarządzenia aktualizującego lokalizację miejskich magazynów zarzadzania kryzysowgo oraz przeciwpowodziowego,
  • prowadzenia ewidencji ilościowo-wartościowej sprzętu znajdującego się w miejskich magazynach tylko w formie elektronicznej.