Jednostka
Szkoła Podstawowa nr 22 im. Juliusza Słowackiego
Kierownik jednostki
Marek Lipiński
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.5.2014
Nr upoważnienia
Or.077.230.2014
Termin
od 22 kwietnia 2014 r. do 14 maja 2014 r.
Tematyka
Całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 lutego 2010 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 23 maja 2014 roku Prezydent Miasta zobowiązał Pana Dyrektora do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • terminowego wypłacania należnych pracownikom świadczeń,
  • terminowego sporządzania informacji płacowych,
  • naliczania odsetek od nieterminowych wpłat należności,
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • prowadzenia ksiąg rachunkowych rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco, aby dokonane w nich zapisy odzwierciedlały stan rzeczywisty,
  • ujmowania wydatków w prawidłowych podziałkach klasyfikacji budżetowej,
  • ustalania stawek czynszu zgodnie z obowiązującymi w Mieście zasadami,
  • prawidłowego sporządzania deklaracji na podatek od nieruchomości oraz terminowego regulowania zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości,
  • przestrzegania obowiązujących w jednostce procedur.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 23 czerwca, 17 lipca oraz 5 września 2014 roku poinformowano, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.
Publikacja: 3 lipca 2014 r. Agnieszka Przybyła (Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych AKW)
Aktualizacja: 23 września 2014 r. Ewa Kołodziej (Inspektor AKW)