Jednostka
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Kierownik jednostki
Adam Kocjan
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.8.2014
Nr upoważnienia
Or.077.284.2014
Termin
od 21 maja 2014 r. do 9 czerwca 2014 r.
Tematyka
Całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 listopada 2010 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 10 czerwca 2014 roku Prezydent Miasta zobowiązał Pana Dyrektora do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • wykazywania prawidłowych danych w sprawozdaniach,
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • prowadzenia ksiąg rachunkowych rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco, aby dokonane w nich zapisy odzwierciedlały stan rzeczywisty,
  • ujmowania wydatków w prawidłowych podziałkach klasyfikacji budżetowej,
  • przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • terminowego wypłacania należnych pracownikom wynagrodzeń i innych dodatków,
  • postępowania zgodnie z przepisami przy udzielaniu zamówień publicznych,
  • prawidłowego sporządzania deklaracji na podatek od nieruchomości oraz terminowego regulowania zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości.
Odpowiedź jednostki
Jednostka poinformowała, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.
Publikacja: 3 lipca 2014 r. Agnieszka Przybyła (Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych AKW)
Aktualizacja: 19 sierpnia 2016 r. Anna Machnik (Inspektor AKW)