Jednostka
Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "BUSHIDO"
Kierownik jednostki
Arkadiusz Skowron
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.9.2014
Nr upoważnienia
Or.077.330.2014
Termin
od 12 czerwca 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.
Tematyka
Całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 sierpnia 2010 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 3 lipca 2014 roku Prezydent Miasta zobowiązał Pana Dyrektora do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego ustalania stażu pracy pracowników,
  • terminowego wypłacania należnych pracownikom świadczeń,
  • wykazywania prawidłowych danych w sprawozdaniach,
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • przestrzegania obowiązujących w jednostce procedur,
  • zawierania umów najmu pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • wystawiania faktur zgodnie z zapisami umów.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 4 sierpnia 2014 roku, 18 września 2014 roku oraz z 26 lipca 2016 roku jednostka poinformowała, że wykonała zalecenia pokontrolne.
Publikacja: 3 lipca 2014 r. Agnieszka Przybyła (Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych AKW)
Aktualizacja: 27 września 2016 r. Bożena Sobiecka (Inspektor AKW)