Jednostka
Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach
Kierownik jednostki
Cezary Kaczmarczyk
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.10.2014
Nr upoważnienia
Or.077.390.2014
Termin
od 21 lipca 2014 r. do 11 sierpnia 2014 r.
Tematyka
Całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 kwietnia 2011 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 13 sierpnia 2014 roku Prezydent Miasta zobowiązał Pana Dyrektora do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego ustalania stażu pracy pracowników,
  • terminowego wypłacania należnych pracownikom świadczeń,
  • wykazywania prawidłowych danych w sprawozdaniach,
  • przestrzegania zapisów zawartych w umowach cywilnoprawnych,
  • przestrzegania obowiązujących w jednostce procedur,
  • postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami przy udzielaniu zamówień publicznych.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 9 września 2014 roku jednostka poinformowała, że wykonała zalecenia pokontrolne.
Publikacja: 19 sierpnia 2014 r. Bożena Sobiecka (Inspektor AKW)
Aktualizacja: 23 września 2014 r. Bożena Sobiecka (Inspektor AKW)