Jednostka
Przedszkole nr 11
Kierownik jednostki
Helena Lorenc
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.11.2014
Nr upoważnienia
Or.077.420.2014
Termin
od 13 sierpnia 2014 r. do 3 września 2014 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 lipca 2010 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 8 września 2014 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego ustalania i wypłacania należnych pracownikom dodatków,
  • prawidłowego naliczania odsetek od nieterminowych wpłat należności,
  • postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami przy udzielaniu zamówień publicznych,
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • przestrzegania obowiązujących w jednostce procedur.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 3 i 9 października 2014 roku poinformowano, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.
Publikacja: 9 września 2014 r. Bożena Sobiecka (Inspektor AKW)
Aktualizacja: 16 października 2014 r. Bożena Sobiecka (Inspektor AKW)