Jednostka
Rodzinny Dom nr 2
Kierownik jednostki
Jolanta Twardawa
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.4.2015
Nr upoważnienia
Or.077.157.2015
Termin
od 16 lutego 2015 r. do 4 marca 2015 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 sierpnia 2011 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 9 marca 2015 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego naliczania i odprowadzania składek na Fundusz Pracy,
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • naliczania odsetek od nieterminowych wpłat należności zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • prawidłowego naliczania i wypłacania wynagrodzenia oraz dodatku za wysługę lat.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 7 kwietnia 2015 roku poinformowano, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.
Publikacja: 2 kwietnia 2015 r. Agnieszka Przybyła (Młodszy Referent AKW)
Aktualizacja: 29 maja 2015 r. Agnieszka Przybyła (Młodszy Referent AKW)