Jednostka
Zespół Szkół nr 3
Kierownik jednostki
Paweł Kaszyca
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.11.2015
Nr upoważnienia
Or.077.475.2015
Termin
od 25 maja 2015 r. do 26 czerwca 2015 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 stycznia 2013 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 7 lipca 2015 roku Prezydent Miasta zobowiązał Pana Dyrektora do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami przy udzielaniu zamówień publicznych,
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • zaciągania zobowiązań do wysokości planu finansowego,
  • wykazywania w sprawozdaniach prawidłowych danych,
  • prawidłowego i terminowego przeprowadzania inwentaryzacji,
  • skorygowania deklaracji DRA w zakresie błędnie naliczonych składek,
  • rzetelnego prowadzenia ewidencji ilościowo-wartościowej żywności,
  • przestrzegania zapisów zawartych w umowach najmu,
  • prawidłowego wykazywania danych w deklaracjach na podatek od nieruchomości.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 13 lipca, 9 września i 6 października 2015 roku poinformowano o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.
Publikacja: 9 lipca 2015 r. Bożena Sobiecka (Inspektor AKW)
Aktualizacja: 2 listopada 2015 r. Bożena Sobiecka (Inspektor AKW)