Jednostka
Przedszkole nr 42
Kierownik jednostki
Mirela Polska
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.13.2015
Nr upoważnienia
Or.077.490.2015
Termin
od 8 czerwca 2015 r. do 26 czerwca 2015 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 stycznia 2013 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 7 lipca 2015 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami przy udzielaniu zamówień publicznych,
  • naliczania zgodnie z obowiązującymi przepisami odsetek od nieterminowych wpłat należności,
  • prawidłowego ustalania stażu pracy,
  • terminowego wypłacania należnych pracownikom nagród jubileuszowych,
  • przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • monitorowania stanu spraw skierowanych na drogę sądową,
  • dostosowania regulaminu ZFŚS do potrzeb jednostki,
  • stosowania obowiązujących w jednostce procedur wewnętrznych,
  • składania w ustawowym terminie deklaracji na podatek od nieruchomości.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 16 i 30 lipca br. poinformowano o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.
Publikacja: 9 lipca 2015 r. Bożena Sobiecka (Inspektor AKW)
Aktualizacja: 19 sierpnia 2015 r. Agnieszka Przybyła (Referent AKW)