Jednostka
Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach
Kierownik jednostki
Marian Wolny
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.17.2015
Nr upoważnienia
Or.077.683.2015
Termin
od 31 lipca 2015 r. do 20 sierpnia 2015 r.
Tematyka
działalność kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 stycznia 2013 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 28 sierpnia 2015 roku Prezydent Miasta zobowiązał Pana Dyrektora do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • opracowania konkretnych i obiektywnych warunków premiowania, tak aby jednoznacznie określały charakter premii oraz sposób ustalania wysokości premii,
  • doprecyzowania regulaminu funduszu nagród w zakresie sposobu ustalania nagród,
  • przestrzegania obowiązujących w jednostce procedur,
  • dostosowania regulaminu wynagradzania do obowiązujących przepisów,
  • zmiany i usprawnienia zasad naliczania i uiszczania należności z tytułu odpłatności za udział w zajęciach kół zainteresowań,
  • ujmowania w ewidencji wszystkich zdarzeń, w tym operacji gospodarczych,
  • prowadzenia ewidencji czasu pracy osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, tak aby umożliwiała ona dokonanie kontroli rachunków wystawionych przez zleceniobiorców/wykonawców dzieła,
  • prawidłowego prowadzenia ewidencji zakupu i sprzedaży dla celów podatkowych,
  • przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 30 września 2015 roku jednostka poinformowała o sposobie wykonania zaleceń.
Publikacja: 8 września 2015 r. Bożena Sobiecka (Inspektor AKW)
Aktualizacja: 2 listopada 2015 r. Agnieszka Przybyła (Referent AKW)