Jednostka
Dom Dziecka
Kierownik jednostki
Barbara Jakubiak
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.18.2015
Nr upoważnienia
Or.077.741.2015
Termin
od 19 sierpnia 2015 r. do 6 października 2015 r.
Tematyka
działalność kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 stycznia 2013 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 30 października 2015 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
 • rozliczenia środków zgromadzonych w ramach "funduszu nagród" i "funduszu remontowego", pochodzących z kieszonkowego wychowanek Domu Dziecka, poprzez ich zwrot do budżetu Miasta; zaprzestania tworzenia "funduszy",
 • zapewniania wszystkim wychowankom kwot do własnego dysponowania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • rzetelnego prowadzenia ewidencji ilościowo-wartościowej materiałów zgromadzonych w magazynach,
 • prawidłowego ustalania stażu pracy pracowników,
 • przyznawania pracownikom prawidłowych kategorii zaszeregowania,
 • terminowego regulowania zobowiązań,
 • prawidłowego ujmowania w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych,
 • postępowania zgodnego z obowiązującymi wytycznymi w zakresie udzielania zamówień publicznych,
 • prawidłowego rozliczania zwrotu kosztów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
 • wystawiania not korygujących do faktur, które nie zawierają NIP-u jednostki,
 • przestrzegania obowiązujących w jednostce procedur,
 • wykazywania w sprawozdaniach prawidłowych danych.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 23 i 30 listopada 2015 roku jednostka poinformowała o sposobie wykonania zaleceń.
Publikacja: 2 listopada 2015 r. Bożena Sobiecka (Inspektor AKW)
Aktualizacja: 4 stycznia 2016 r. Anna Machnik (Inspektor AKW)