Jednostka
Miejski Dom Pomocy Społcznej
Kierownik jednostki
Danuta Wimmer
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.6.2016
Nr upoważnienia
Or.077.287.2016
Termin
od 28 kwietnia 2016 r. do 22 czerwca 2016 r.
Tematyka
zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej
Badany okres
od 1 stycznia 2013 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 28 czerwca 2016 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • wykazywania prawidłowych danych w sprawozdaniach,
  • prawidłowego ujmowania w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych,
  • przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • terminowego i w prawidłowych wysokościach wypłacania należnych pracownikom świadczeń wynikających ze stosunku pracy,
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji ilościowo-wartościowej przychodów i rozchodów magazynowych,
  • postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami przy udzielaniu zamówień publicznych,
  • stosowania obowiązujących w jednostce procedur.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 20 lipca 2016 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
Publikacja: 29 czerwca 2016 r. Bożena Sobiecka (Inspektor AKW)
Aktualizacja: 26 września 2016 r. Bożena Sobiecka (Inspektor AKW)