Jednostka
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11
Kierownik jednostki
Aleksandra Szymczak
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.9.2016
Nr upoważnienia
Or.077.464.2016
Termin
od 25 sierpnia 2016 r. do 27 września 2016 r.
Tematyka
zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej
Badany okres
od 1 stycznia 2014 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 26 października 2016 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • wykazywania w sprawozdaniach budżetowych danych zgodnych z ewidencją księgową,
  • prawidłowego ujmowania w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych,
  • przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wewnętrznymi procedurami,
  • prawidłowego sporządzania informacji płacowych, a także umieszczania ich w aktach osobowych pracowników,
  • prawidłowego ustalania należności i poprawnego ujmowania ich w ewidencji księgowej,
  • prawidłowego sporządzania raportów kasowych wraz z dowodami kasowymi,
  • starannego przygotowywania dokumentacji w zakresie zamówień publicznych,
  • dostosowania polityki rachunkowości do obowiązujących przepisów oraz potrzeb jednostki,
  • maksymalnego wykorzystywania funkcjonalności posiadanych w jednostce programów, w celu usprawnienia pracy,
  • stosowania obowiązujących w jednostce procedur.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 23 listopada oraz 6 grudnia 2016 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
Publikacja: 2 listopada 2016 r. Anna Machnik (Inspektor AKW)
Aktualizacja: 2 stycznia 2017 r. Anna Machnik (Inspektor AKW)