Jednostka
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6
Kierownik jednostki
Teresa Uchyła
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.12.2016
Nr upoważnienia
Or.077.660.2016
Termin
od 19 grudnia 2016 r. do 27 stycznia 2017 r.
Tematyka
zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej
Badany okres
od 1 stycznia 2014 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 1 marca 2017 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
 • prawidłowego ujmowania w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych,
 • przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, stosowania standardów kontroli zarządczej, tak aby nie łączyć obowiązków dotyczących prowadzenia, zatwierdzania i sprawdzania operacji finansowych i gospodarczych
 • prawidłowego sporządzania informacji płacowych,
 • sporządzania informacji dla nauczycieli, dotyczących wysokości przyznania dodatków z tytułu powierzenia wychowawstwa, stosownie do postanowień uchwały,
 • prowadzenia ewidencji ilościowo-wartościowej żywności tak, aby odzwierciedlała faktyczną ilość i jednostkę przyjmowanego towaru,
 • prawidłowego sporządzania raportów kasowych wraz z dowodami kasowymi,
 • poprawiania błędów na dokumentach kasowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • prawidłowego zawierania umów z najemcami oraz stosowania zapisów umów,
 • rzetelnego dokumentowania czynności związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne,
 • dostosowania polityki rachunkowości do obowiązujących przepisów oraz potrzeb jednostki,
 • stosowania obowiązujących w jednostce procedur.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 26 marca i 29 listopada 2017 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
Publikacja: 6 marca 2017 r. Bożena Sobiecka (Inspektor AKW)
Aktualizacja: 4 stycznia 2018 r. Anna Machnik (Inspektor AKW)