Jednostka
Szkoła Podstawowa nr 19 w Rybniku oraz prowadzący jej obsługę finansowo-księgową Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku
Kierownik jednostki
Dyrektor Szkoły - Michał Wieczorek, Dyrektor MZOPO - Arkadiusz Marcol
Rodzaj
problemowa
Znak sprawy
AKW.1711.10.2017
Nr upoważnienia
Or.077.535.2017
Termin
od 11 września 2017 r. do 27 września 2017 r.
Tematyka
zagadnienia z zakresu prawidłowości gospodarowania mieniem ruchomym
Badany okres
od 1 stycznia 2014 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismami z 12 października 2017 roku Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektorów do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • rzetelnego prowadzenia ewidencji służącej do ujmowania majątku Szkoły,
  • wprowadzania zmian w księgach inwentarzowych na bieżąco, zachowując jednolite zasady klasyfikowania majątku ruchomego,
  • oznaczania odpowiednim numerem mienia ujmowanego w inwentarzu,
  • niezwłocznego przekazywania do MZOPO dokumentów dotyczących operacji ze zmianą stanu majątku,
  • sporządzania opisów merytorycznych na fakturach zakupu, tak aby były wyczerpujące i jednoznacznie określały cel i przeznaczenie zakupu,
  • przeprowadzania i dokumentowania inwentaryzacji mienia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • uregulowania kwestii odpowiedzialności za mienie Szkoły mając na względzie standardy kontroli zarządczej,
  • zwiększenia nadzoru i przeszkolenia osób zarządzających i ich pracowników w zakresie prawidłowego wykorzystywania zasobów jednostki, jak również prawidłowej dbałości o nie,
  • opracowania (w razie konieczności - wdrożenia nowych) wytycznych będących uszczegółowieniem już istniejących procedur dotyczących ewidencji i właściwego oznakowania majątku gminnego.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 14 i 15 listopada 2017 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
Publikacja: 19 października 2017 r. Bożena Sobiecka (Inspektor AKW)
Aktualizacja: 29 listopada 2017 r. Bożena Sobiecka (Inspektor AKW)