Jednostka
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz prowadzące jego obsługę finansowo-księgową Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
Kierownik jednostki
Dyrektor Ośrodka - Halina Lach-Opalkowska, Dyrektor CUW - Arkadiusz Marcol
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.13.2017
Nr upoważnienia
Or.077.597.2017 oraz Or.077.627.2017
Termin
od 20 października 2017 r. do 30 listopada 2017 r.
Tematyka
zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej
Badany okres
od 1 stycznia 2015 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismami z 11 grudnia 2017 roku Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektorów do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • pobierania w prawidłowych wysokościach opłat z tytułu wydawania duplikatów dokumentów,
  • terminowego naliczania i wypłacania w prawidłowych wysokościach świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zatrudnienia,
  • prowadzenia rejestru zamówień publicznych zgodnie z wytycznymi zawartymi w zarządzeniu Prezydenta Miasta,
  • prawidłowego ujmowania w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych,
  • wykazywania w sprawozdaniach prawidłowych danych,
  • przeanalizowania i prawidłowego ustalenia sald kont rozrachunkowych.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 10 i 12 stycznia 2018 poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń
Publikacja: 13 grudnia 2017 r. Bożena Sobiecka (Inspektor AKW)
Aktualizacja: 26 lutego 2018 r. Bożena Sobiecka (Inspektor AKW)