Jednostka
Szkoła Podstawowa nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego oraz prowadzące jego obsługę finansowo-księgową Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
Kierownik jednostki
Dyrektor Szkoły - Ryszard Kras, Dyrektor CUW - Arkadiusz Marcol
Rodzaj
sprawdzająca
Znak sprawy
AKW.1711.2.2018
Nr upoważnienia
Or.077.94.2018, Or.077.99.2018
Termin
od 5 marca 2018 r. do 14 marca 2018 r.
Tematyka
zbadanie wykonania zaleceń z kontroli przeprowadzonej od 5 do 26 listopada 2013 roku
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 20 marca 2018 roku Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektorów do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • dostosowania zapisów umowy w zakresie rozliczania mediów (w przypadku stosowania stawki ryczałtowej) do zasad określonych w stosownym zarządzeniu i sposobu ich księgowania, zaś w przypadku rozliczania kosztów w oparciu o rzeczywiste zużycie mediów, stosowania zapisów Uchwały budżetowej,
  • stosowania standardów kontroli zarządczej przy ustalaniu komisji inwentaryzacyjnej,
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 11 i 18 kwietnia 2018 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
Publikacja: 21 marca 2018 r. Bożena Sobiecka (Inspektor AKW)
Aktualizacja: 25 kwietnia 2018 r. Agnieszka Przybyła (Referent AKW)