Jednostka
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rybnika
Kierownik jednostki
Sabina Kazieczko
Rodzaj
problemowa
Znak sprawy
AKW.1711.1.2018
Nr upoważnienia
Or. 077.21.2018
Termin
od 16 stycznia 2018 r. do 2 lutego 2018 r.
Tematyka
zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej w szczególności prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych
Badany okres
od 1 stycznia 2016 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 15 marca 2018 roku Prezydent Miasta zobowiązał Powiatową Inspektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • stosowania procedur i środków chroniących przed zniszczeniem, modyfikacją lub ukryciem zapisu księgowego,
  • prowadzenia ewidencji analitycznej zgodnie z przepisami,
  • wprowadzania do ksiąg rachunkowych każdego zdarzenia, które nastąpiło w danym okresie na podstawie dowodów księgowych poddanych kontroli merytorycznej i spełniających wymogi ustawy o rachunkowości,
  • uzupełnienia i aktualizowania na bieżąco polityki rachunkowości,
  • przeprowadzania inwentaryzacji w terminach wynikających z ustawy o rachunkowości,
  • wykazywania w sprawozdaniach danych zgodnych z ewidencją księgową,
  • obliczania, pobierania i odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od kwoty nadwyżki kosztów wyżywienia ponad kwotę diety przysługującej pracownikowi,
  • stosowania jednolitej zasady numerowania wewnętrznych procedur, która uniemożliwi założenie, że istnieją inne obowiązujące procedury.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 18 i 19 kwietnia 2018 roku oraz 23 października poinformowano o sposobie realizacji wszystkich zaleceń.
Publikacja: 26 marca 2018 r. Bożena Sobiecka (Inspektor AKW)
Aktualizacja: 4 stycznia 2019 r. Bożena Sobiecka (Inspektor AKW)