Jednostka
Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku
Kierownik jednostki
Arkadiusz Andrzejewski
Rodzaj
sprawdząjąca
Znak sprawy
AKW.1711.10.2018
Nr upoważnienia
Or.077.310.2018
Termin
od 25 czerwca 2018 r. do 6 lipca 2018 r.
Tematyka
zbadanie wykonania zaleceń z kontroli przeprowadzonej od 10 do 23 grudnia 2013 roku.
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 9 lipca 2018 roku Prezydent Miasta zobowiązał p.Dyrektora do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • stosowania zasady czystości obrotów na koncie 130 Rachunek bieżący jednostki,
  • zaprzestania zaciągania i regulowania zobowiązań z prywatnych środków pracownika,
  • przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do zachowywania terminów inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie, stosowania prawidłowych metod inwentaryzacji oraz potwierdzania sald należności.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 16 lipca 2018 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
Publikacja: 9 lipca 2018 r. Agnieszka Przybyła (Referent AKW)
Aktualizacja: 30 lipca 2018 r. Agnieszka Przybyła (Referent AKW)