Jednostka
Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach
Kierownik jednostki
Karina Abrahamczyk-Zator
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.9.2018
Nr upoważnienia
Or.077.309.2018
Termin
od 25 czerwca 2018 r. do 13 lipca 2018 r.
Tematyka
zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej
Badany okres
od 1 stycznia 2017 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 24 lipca 2018 r. Prezydent Miasta zobowiązał p. Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • stosowania standardów kontroli zarządczej, tak aby nie łączyć obowiązków dotyczących prowadzenia, zatwierdzania i sprawdzania operacji finansowych i gospodarczych,
  • prawidłowego sporządzania dowodów kasowych KW, tak aby dokumentowały rzeczywisty przebieg operacji gospodarczej,
  • doprecyzowania przepisów wewnętrznych dotyczących zasad udzielania zaliczek pracownikom, w tym sposobu dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych,
  • sporządzania dokumentacji związanej z postępowaniem o zamówienie publiczne z należytą starannością.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 24 sierpnia 2018 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
Publikacja: 22 sierpnia 2018 r. Anna Machnik (Inspektor AKW)
Aktualizacja: 17 września 2018 r. Anna Machnik (Inspektor AKW)