Jednostka
Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster" w Rybniku
Kierownik jednostki
Danuta Szostakowska
Rodzaj
sprawdzająca
Znak sprawy
AKW.1711.1.2019
Nr upoważnienia
Or.077.65.2019
Termin
od 6 lutego 2019 r. do 19 lutego 2019 r.
Tematyka
zbadanie wykonania zaleceń z kontroli przeprowadzonej od 13 do 29 lipca 2015 roku.
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 22 lutego 2019 roku Prezydent Miasta zobowiązał p.Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • dołożenia wszelkiej staranności do monitorowania zmian w planie finansowym jednostki, tak aby zobowiązania finansowe zaciągać do wysokości wynikającej z planu finansowego.,
  • postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z obowiązującym w jednostce regulaminem,
  • wykazywania w sprawozdaniach Rb-28S danych zgodnych z ewidencją księgową.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 21 marca i 3 kwietnia 2019 roku jednostka poinformowała o sposobie realizacji zaleceń.
Publikacja: 5 kwietnia 2019 r. Agnieszka Przybyła (Samodzielny Referent AKW)
Aktualizacja: 2 lipca 2019 r. Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW)