Jednostka
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Kierownik jednostki
Artur Gliwicki
Rodzaj
problemowa
Znak sprawy
AKW.1711.21.2018
Nr upoważnienia
Or.077.603.2018 oraz Or.077.85.2019
Termin
od 18 grudnia 2018 r. do 15 marca 2019 r.
Tematyka
Sprawdzenie realizacji inwestycji pn.: "Adaptacja budynku byłego internatu przy ul. Borki 37 C w Rybniku w wyniku, którego powstanie 26 mieszkań komunalnych", udzielania informacji publicznej oraz sprawdzenie gospodarki magazynowej.
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 23 kwietnia 2019 roku Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektora do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
 • weryfikowania ze stanem faktycznym i odzwierciedlania w przedmiarze robót oraz w kosztorysie inwestorskim danych ujmowanych w SIWZ,
 • ustalania wartości inwestycji tak, aby zawierała ogół kosztów poniesionych na jej realizację,
 • zachowywania zasady pisemności do umów w sprawach o zamówienia publiczne,
 • wyczerpującego dokumentowania okoliczności mających wpływ na realizację umowy i wprowadzania w niej zmian,
 • konsekwentnego egzekwowania zapisów podpisywanych umów,
 • naliczania kar umownych w przypadku niewywiązywania się/niestosowania zapisów umów,
 • niedopuszczenia aby w przypadku możliwości zmiany zapisów umów, wprowadzane zmiany nosiły znamiona istotnych zaś w przypadku wystąpienia istotnych zmian do stosowania zapisów ustawy prawo zamówień publicznych,
 • zwiększenia nadzoru nad bieżącą realizacją inwestycji, w szczególności do prowadzenia działań kontrolnych dających zapewnienie, że prace wykonywane są rzetelnie i zgodnie z założeniami,
 • do zaciągania zobowiązań w ramach budżetu, określonego w art. 211 ustawy o finansach publicznych,
 • dotrzymywania ustawowych terminów w przypadku doręczania korespondencji przy pomocy gońców,
 • stosowania obowiązujących procedur wewnętrznych,
 • rozważenia wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec pracowników odpowiedzialnych za nieprawidłowości, które zostały opisane w protokole z kontroli.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 16 maja 2019 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
Publikacja: 23 maja 2019 r. Bożena Sobiecka (Inspektor AKW)