Jednostka
Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku
Kierownik jednostki
Piotr Mazurek
Rodzaj
problemowa
Znak sprawy
AKW.1711.5.2019
Nr upoważnienia
Or.077.231.2019, Or.077.296.2019
Termin
od 6 maja 2019 r. do 21 czerwca 2019 r.
Tematyka
Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej kontrolowanej jednostki, w tym rachunkowości.
Badany okres
od 1 stycznia 2018 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 10 lipca 2019 roku Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektora do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • wykazywania prawidłowych danych w sprawozdaniach,
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • prawidłowego ustalania terminu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej,
  • stosowania powszechnie obowiązujących zasad naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
  • doprecyzowania procedury wewnętrznej dotyczącej depozytów zmarłych mieszkańców, tak aby określała wszelkie działania zmierzające do ich całkowitego rozliczenia.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 30 lipca 2019 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
Publikacja: 28 sierpnia 2019 r. Bożena Sobiecka (Starszy Inspektor AKW)