Jednostka
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
Kierownik jednostki
Dyrektor Zespołu - Irena Serwotka, Dyrektor CUW - Arkadiusz Marcol
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.15.2019
Nr upoważnienia
Or.077.741.2019
Termin
od 12 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r.
Tematyka
zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej
Badany okres
od 1 stycznia 2018 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 28 stycznia 2020 roku Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektorów do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • wykazywania w sprawozdaniach prawidłowych danych,,
  • prawidłowego ustalania stażu pracy uprawniającego do nabycia prawa do dodatku za wieloletnią pracę oraz nagrody jubileuszowej,
  • niezwłocznego dostarczania umów do CUW w celu prawidłowego ujęcia w ewidencji księgowej zaangażowania wydatków budżetowych roku bieżącego,
  • przestrzegania zapisów zawieranych umów,
  • stosowania obowiązujących w jednostce procedur.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 17 i 24 lutego 2020 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
Publikacja: 13 marca 2020 r. Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW)